Sverigedemokraterna i Eda

Vår politik

Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

 

Splitring-300x300Nej till splittringspolitik

Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

 

Valfard-300x300En stark och gemensamt finansierad välfärd

Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande familj.

 

Vag-300x300Varken ett höger- eller vänsterparti

Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

Prioriterade frågor i Eda

 

 

 

Ungdomarna – vår framtid

Ungdomarna måste prioriteras, lyssna på dem, de är oftast kloka med idéer i tiden – hur vill de utforma framtiden, för att få unga att stanna i större utsträckning?

Företag

Vi vill förbättra företagsklimatet för att göra det enklare och snabbare att etablera sig i kommunen.

 

Migration

Reducera avtalen med Migrationsverket, som är en kostsam historia för kommunen. Anhöriginvandringen ger inga bidrag, men stora kostnader när utbetalningen av försörjningsstöd skjuter i höjden.

En levande landsbygd

Sverigedemokraterna vill verka för en levande landsbygd med service i form av vård, skola och omsorg inom hela kommunens gränser. Vi motsätter oss centralisering i storskalig form.

 

Äldrevård

Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten. Äldreomsorgen måste tillskapa fler platser.

Skola

Skolan skall vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder. Skolan skall erbjuda dialekt och lokalhistoria som tillvalsämne.

 

Rovdjurspolitik

Rovdjurspolitiken måste präglas av lokalt inflytande, där invånarnas stämma hörsammas och respekteras. Det kan inte vara meningen att mark- och djurägare skall köras över när de mister både djur, fritidssysselsättning och den trygghet det innebär att kunna vistas fritt i skog och mark.

 

Trygghet

Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbing, diskriminering och rasism inte existerar.

 

Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för.