Val 2018 | Sverigedemokraterna i Eda

Val 2018

EDA – DEN TRYGGA FRAMTIDSKOMMUNEN

Vi ser en levande landsbygd med service i form av vård, skola och omsorg inom hela kommunens gränser. Vi motsätter oss centralisering i storskalig form och vill ha ett levande Charlottenberg, men där också Åmotsfors och Koppom ska leva.

För att kunna erbjuda de kommunvisioner vi har måste politiken frigöra ekonomiska förutsättningar de kommande åren. Aktuella avtal med Migrationsverket måste reduceras till att bara omfatta det lagen föreskriver och inga nya avtal får upprättas om Eda skall klara av den framtida välfärden och kommunservicen för sina invånare.

När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen, ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.

Vår målsättning är att en ansvarsfull ekonomisk politik, med en budget i balans, kan skapa dessa förutsättningar. Vi vill tillsammans med invånarna i Eda förverkliga den kvalitetskommun alla vill ha. Vi känner ett stort ansvar över denna utmaning.

 

En skola på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna

• Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden

• Digitalisera för att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar.

• Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder

 

Vi vill ge de äldre en trygg och värdig ålderdom på riktigt

• Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation – som ett alternativ för de som inte vill eller orkar bo kvar hemma, men som är för pigga för ett gruppboende

• Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten.

 

Ungdomen är Eda kommuns framtid – ge dem möjligheterna att utvecklas

• Ungdomar skall både ha möjlighet till praktik för att kunna utvecklas och förverkliga sin framtid

• Vi värnar ett rikt fritids- och kulturutbud för de yngre generationerna

 

Barns trygghet är viktig inte bara i skolan utan också på vägen dit och hem

• Vi vill utreda behovet och önskemålen, om att kunna erbjuda skolskjuts från boendeadressen till skolan och efter skoltid tillbaks till hemmet, för barn som är boende inom områden som betecknas som vargrevir, där samtidigt regelbundna observationer av varg har gjorts.

• Det är extra viktigt med upplysta gång- och cykelvägar där barn går eller cyklar till och från skolan och fritidsaktiviteter.

 

Valfjället – från belastning till potentiellt bärkraftig anläggning

• Valfjället som affärsidé borde på allvar utredas. Kanske måste ett nytänkande och uppvaknande till för att driva anläggningen vidare. Det är ohållbart i längden för Eda kommun att betala underskotten varje år.

 

Vår framtidsvision är stärkt service och kommunikation över gränsen

• Det ska vara praktiskt att bo och arbeta på båda sidor av gränsen.

• Vi vill nyttja närheten till Norge och arbeta för ökad gränshandel och besöksnäring även i Charlottenbergs centrum.

• Eda kommun bör aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende.

• Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar.